A A
Školka

Školní vzdělávací program MŠ

Základní škola Mikoláše Alše a Mateřská škola Mirotice, okres Písek

tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz

http://www.zsmirotice.cz

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA MIROTICE

ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotice

 

 "JE NÁM KRÁSNĚ NA SVĚTĚ“ 

 

Motto: „Na světě je tolik krás, které chtěl by poznat každý z nás!“

 

Program byl zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Obsah:

1. Identifikační údaje o škole

2. Obecná charakteristika školy

3. Podmínky předškolního vzdělávání

   3. 1 Věcné podmínky

   3. 2 Životospráva

   3. 3 Psychosociální podmínky

   3. 4 Organizace chodu

   3. 5 Řízení MŠ

   3. 6 Personální zajištění

   3. 7 Spoluúčast rodiny

   3. 8 Spolupráce s dalšími institucemi

4. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

5. Vzdělávání dětí nadaných

6. Vzdělávání dětí od 2 do 3 let

7. Organizace vzdělávání

8. Charakteristika vzdělávacího programu

9. Vzdělávací obsah

10. Evaluační systém MŠ

1. Identifikační údaje o škole

Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Je nám krásně na světě“

ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotice

 

Název školy: Mateřská škola Mirotice

                       odloučené pracoviště

                       ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

                       Školní 234

Sídlo školy: MŠ Mirotice 

                     Školní 270

                     398 01 Mirotice

IČO: 75001063

Telefon: pevná linka 388 229 257, mobil 733 539 322

E-mail: Lsuchardova@zsmirotice.cz  nebo  skolka@zsmirotice.cz

Ředitel školy: Mgr. Pavel Kozák

Vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Lenka Suchardová

Zřizovatel školy: MěÚ Mirotice, Náměstí M. Alše 18, 398 01 Mirotice

MŠ pracuje podle RVP PV, který je rozpracován do ŠVP PV a následně do TVP PV.

Zpracovatelé ŠVP PV: kolektiv učitelek MŠ Mirotice, inovace pod vedením vedoucí učitelky

ŠVP PV s názvem „Je nám krásně na světě“ byl projednán na pedagogické radě dne 30. 8. 2017, průběžně bude probíhat jeho inovace.

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2017 do 1. 9. 2020

Aktualizován:

2. Obecná charakteristika školy

     Naše mateřská škola leží na okraji města Mirotice. Město se nachází v krásné jihočeské krajině nedaleko města Písek. Mirotice nejvíce proslavil známý malíř Mikoláš Aleš, který se zde narodil a loutkař Matěj Kopecký, který zde žil. Mateřská škola zahájila provoz r. 1979, kdy byla postavena jako pavilónová budova. Od r. 2003 se škola stala odloučeným pracovištěm ZŠ M. Alše v Miroticích. Škola se nachází v klidném prostředí v bezprostřední blízkosti ZŠ a přírody. Budova školy byla dlouhou dobu v původním stavu, v létě roku 2013 proběhlo kompletní zateplení. Ve stejné době byla ve škole zřízena keramická dílna, kterou využívají také žáci ZŠ a místní občané. Do roku 2014 sídlila v budově také školní družina. Před budovou školy se nachází nové dětské hřiště zřízené obcí a okrasná zeleň. Budovu obklopuje přilehlá zahrada s rozmanitým terénem, vzrostlou zelení a průlezkami. Poloha školy nám umožňuje vycházky k lesu, na louky, k rybníkům, řece Lomnici, na kopec Varta za koňmi.

            Ve škole pracuje pět učitelek a dvě provozní pracovnice. Kapacita školy je 70 dětí. Docházejí k nám zejména děti z Mirotic a přilehlých obcí. V naší škole je uplatňován adaptační proces, je umožněno krácení délky pobytu dítěte nebo pobyt jen v určité dny. Děti jsou rozděleny do třech tříd, které jsou pojmenovány podle zvířat: Sovičky (1. třída), Tygříci (2. třída), Liščata (3. třída).  Děti rozdělujeme do tříd zpravidla podle věku, přihlížíme však k požadavku rodičů, sourozenecké dvojici, kamarádství dětí. Naše školní kuchyně slouží pouze jako přípravna jídel, obědy se dovážejí z kuchyně ZŠ, svačiny připravují naše provozní pracovnice.

     Veškeré naše snažení směřuje k tomu, aby v naší škole byly děti šťastné a spokojené. Snažíme se přiblížit rodinné atmosféře. Klademe důraz na zdravý životní styl a snažíme se dětem umožnit co největší pobyt v přírodě a nabídnout jim co nejvíce příležitostí k pohybu. Chceme, aby děti vnímaly svět jako místo plné krás a těšily se z nich.

ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotice

 

3. Podmínky předškolního vzdělávání

3. 1 Věcné podmínky

         Všechny prostory školy máme plně využité. V přízemí školy se v pravé části nachází hospodářský pavilon – kuchyně, kancelář vedoucí učitelky, šatny provozních pracovnic, toaleta pro zaměstnance, hlavní el. rozvodna, sklad úklidových prostředků, sklad prádla, sklad hraček, sklad výtvarného materiálu. V této části je také keramická dílna. Po levé straně od spojovací chodby leží přízemní budova s 1. třídou a uprostřed budova s 2. třídou, nad níž se v patře nachází 3. třída. Všechny třídy mají vlastní toalety, umývárny, šatny a zázemí pro učitelky. Všechny třídy se skládají ze dvou místností – z herní části s kobercem a pracovní části se stoly a židlemi. Provozní pracovnice denně rozkládají a skládají lehátka na odpočinek dětí v herních částech tříd. Děti svačí i obědvají u stolečků ve svých třídách. Nemáme vlastní tělocvičnu, kterou bychom však rádi v budoucnu měli. Předškolní děti využívají tělocvičnu ZŠ. Okolo celé budovy školy se rozkládá zahrada, která je částečně vybavena novými herními prvky. Zahrada má mírně členitý terén, který se nám osvědčuje zejména při zimních činnostech (bobování, sáňkování apod.). Využíváme také nové dětské hřiště před školou. Vybavení hračkami, pracovním materiálem a pomůckami máme spíše průměrné a je omezeno finančními možnostmi školy. Většina hraček a pomůcek je pro děti dostupná, jsou vhodné pro všechny skupiny dětí. Děti mohou samy připravovat a uklízet výtvarný materiál. Děti se společně s námi podílejí na úpravě a výzdobě prostředí školy. Dětské práce pravidelně vystavujeme tak, aby je mohli vidět rodiče i veřejnost.

Ve třídě dětí 2 – 3 letých dětí se snažíme, aby děti měly přiměřené množství hraček a pomůcek, které jsou pro ně vhodné z hlediska věku a jejich bezpečnosti. Některé hračky a materiál máme uložený v nábytku s dvířky či zavíracími šuplíky.

Po dlouhá léta byly ve škole prováděny jen nezbytně nutné opravy vyplývající z opotřebování provozem. Při kompletním zateplení budovy r. 2013 byla vyměněna okna a zavedeno plynové topení. Později proběhla rekonstrukce podlah všech tříd, výměna nábytku, byly zakoupeny žaluzie do 2. a 3. třídy a v těchto třídách byly zrekonstruovány toalety. V nejhorším stavu jsou nyní umývárny, které sice odpovídají počtu dětí, ale jinak jsou již nevyhovující.

ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotice

Záměry:

- provést kompletní rekonstrukci umýváren v celé MŠ a toalet v 1. třídě

- zakoupit žaluzie do 1. třídy

- vybavit zahradu dalšími novými herními a výukovými prvky

 - koupit další prvky k novému nábytku

- vybavit třídy novými hračkami, pomůckami (pro environmentální, dopravní výchovu)

3. 2 Životospráva

      Dětem poskytujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu. Vedoucí školní kuchyně dbá na vhodnou skladbu jídelníčku, při přípravě pokrmů a nápojů je dodržována zdravá technologie. Jídelníček pravidelně vyvěšujeme na nástěnkách a webových stránkách, aby měli rodiče přehled. Dopředu děti informujeme, co budeme v daném týdnu mít a o jídlech si povídáme. Dbáme, aby děti měly dostatečný pitný režim v průběhu celého dne – děti mají vlastní hrnečky z domova, dle svých možností si samy nalévají pití (nebo pomůže kamarád / učitelka). Pravidelně dětem připomínáme pitný režim a snažíme se ho sami dodržovat. Děti mají možnost vybrat si mezi vodou, čajem a obvykle také mléčným nápojem, v letních měsících pak šťávou. Při pobytu na zahradě mají děti nepřetržitě k dispozici várnici s pitím. Mezi jednotlivými jídly dodržujeme dostatečné intervaly. Při jídle se snažíme maximálně podporovat samostatnost dětí. U každého stolečku je vždy na daný den určený hospodář, který nachystá příbory, talíře, ubrousky, uklidí stůl. Děti nikdy do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby i jídla, která zřejmě doma běžně nekonzumují, alespoň ochutnaly a naučily se tak zásadám zdravého stravování. Snažíme se motivovat děti k ochutnávání jídel tím, že je před dětmi také jíme, povídáme si o potravinách obsažených v jídle a jejich původu. Děti si samy říkají, zda chtějí některého jídla více / méně, dbáme však, aby měly na talíři od všeho alespoň trochu. Děti mají možnost přídavku jídla.  U dětí 2 – 3 letých máme dobu stravování posunutou o chvíli dříve, abychom mohli po obědě děti uložit dříve k odpočinku. Dětem, které to potřebují, pomáháme se stolováním a krmením. U stolečků prostírá obvykle učitelka, ta také dětem nalévá pití.

Pokud to počasí dovolí, jsme s dětmi každý den venku. Pokud je hezké počasí, dopolední řízené činnosti probíhají venku a v jarním a letním období trávíme odpoledne na naší zahradě. Děti mají dostatek volného pohybu na zahradě, ale i v interiéru školy díky herním částem tříd, kde se mohou věnovat různým pohybovým činnostem. Mají k dispozici tělovýchovné pomůcky i během volné hry. Děti 2 – 3 leté tráví většinu pobytu venku ve známém prostředí školní zahrady. Délky procházek jsou zkracovány dle fyzických možností dětí. Pro děti, které nejsou zvyklé chodit ve dvojicích, nosíme ven „vodícího hada“. Předškolní děti chodí pravidelně cvičit do tělocvičny ZŠ. Během odpolední relaxace děti odpočívají na lehátkách, ale nikdo není nucen ke spánku. Snažíme se omezit sledování televize u dětí a televizi v žádné třídě nemáme. Během odpočinku dětem čteme či vyprávíme pohádky, někdy jim pustíme audio pohádku na CD. Děti mají dostatek času na odpočinek, pokud spí, nikdo není necitlivě buzen. Všechny pracovnice se snaží chovat podle zásad zdravého životního stylu a být pro děti přirozeným vzorem.

ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotice

Záměry:

- zatraktivnit pro děti některá zdravá, avšak neoblíbená jídla

- využívat více pobyt venku pro řízené činnosti

- lépe vybavit třídy i zahradu sportovním náčiním a nářadím

3. 3 Psychosociální podmínky

Snažíme se vytvářet dětem takové prostředí, ve kterém se budou cítit jistě a bezpečně. Nově příchozí děti mají možnost adaptace – před nástupem do naší školy mohou s rodiči přijít na pořádané akce (např. divadlo), přijít si pohrát s dětmi na zahradu, mohou také být ve třídě se svým kamarádem či sourozencem z jiné třídy. Děti nenutíme do společných činností a dáváme jim dostatek prostoru na zvykání si na prostředí školy. Při ranním příchodu do třídy každé dítě pozdravíme, oslovíme, snažíme se mu věnovat úsměv. U dětí 2 – 3 letých se snažíme, aby v činnostech převládala spontánní hra dětí. Snažíme se těmto dětem dát také dostatek fyzického kontaktu (např. pohlazení, pochování na klíně).

Všechny děti mají stejná práva, stejné možnosti, ale i stejné povinnosti. Nikdo u nás není zvýhodňován a ani znevýhodňován. Osobní svobodu a volnost v chování dětí však respektujeme do určitých mezí. Snažíme se vést děti k uznávání všeobecně respektovaných norem chování. Také se snažíme o efektivní komunikaci, aby komunikace byla dětem příjemná a navozovala vztah důvěry, sympatií a spolupráce. Snažíme se snižovat nezdravou soutěživost a rivalitu mezi dětmi. Do řízených činností proto zařazujeme různé prosociální hry. V dětech se snažíme podporovat smysl pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a důvěru. Podporujeme děti v sebedůvěře, odvaze samostatně pracovat a zažívat nové. S dětmi společně v průběhu celého roku vytváříme pravidla soužití ve třídě, aby se vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, do kterého budou děti rády chodit. Pravidla spolu s piktogramy máme pověšená ve třídách, aby byla dětem stále na očích a také v šatně pro rodiče. Věnujeme se vztahům ve třídě (např. když dítě nemá kamarády) a snažíme se tyto vztahy jemně ovlivňovat, aby se předešlo počínajícím projevů, šikany.

Záměry:

- pracovat na osobnostním rozvoji učitelek, efektivní komunikaci

- dbát, aby mělo každé dítě pozornost učitelky

- hledat zajímavé prosociální hry

 3. 4 Organizace chodu

 Provoz naší školy je stanoven na dobu od 6:3O hod do 16:30 hod. Po otevření školy učitelkou, která má ranní směnu, se scházejí všechny děti ve 2. třídě, odkud si je později přebírají učitelky do svých tříd. Budova školy se zamyká v 8:00 hod, do té doby je volně otevřená.

            Máme pět učitelek na tři třídy, ve 2. a 3. třídě jsou vždy dvě učitelky, které se střídají na ranní a odpolední směnu a překrývají se v době pobytu venku a oběda. V 1. třídě mají 2 – 3 leté děti jednu učitelku pravidelně od rána každý den, aby měly co nejstabilnější prostředí. Spolu s ní se u dětí střídají učitelky 3. třídy, které jsou v případě potřeby přítomny při pobytu venku a stravování. Dle potřeby pomáhají při odpoledním odpočinku nejmenších dětí učitelky 2. třídy. Díky šablonám OP VVV máme k dispozici školní asistentku, která působí zejména v 1. třídě. V minulém školním roce zde pracovala jako chůva u dvouletých dětí.

                        Ve 14:30 hod přecházejí děti z 1. třídy do 2. třídy, ve které se v 15:30 hod sejde také zbytek předškolních dětí. Od této doby je s dětmi již jen jedna učitelka, pokud to počet dětí dovolí. V 16:30 hod zamyká učitelka, která má konečnou směnu, celou budovu. 

ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotice

Záměry:

- lépe nastavit systém zamykání školy a zvýšit tak bezpečnost

- pokusit se získat ještě jednu pedagogickou pracovnici, aby na každé třídě byly stabilně dvě učitelky

3. 5 Řízení MŠ

 Snažíme se, aby v naší škole vládlo demokratické prostředí a příznivé klima. Pravidelných porad se účastníme všechny pracovnice, z porad pořizuje vedoucí učitelka zápisy a seznamuje s nimi ostatní. Všechny pracovnice máme vymezeny svoje povinnosti, pravomoci a úkoly. Vedoucí učitelka ponechává ostatním dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Vyhodnocuje práci všech, motivuje je, podporuje vzájemnou spolupráci. Snažíme se problémy řešit společně. Na tvorbě ŠVP PV se podílíme všechny. Vedoucí učitelka pravidelně spolupracuje s vedením školy, zřizovatelem (MěÚ Mirotice), místními organizacemi (SDH Čimelice, SDH Mirotice, Policie ČR) i odborníky (MUDr., PPP, SPC). Máme vytvořený funkční informační systém uvnitř i navenek (osobní kontakt, nástěnky, e – mail, mobil, webové stránky).

ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotice

Záměry:

- více propracovat evaluační činnost

 3. 6 Personální zajištění

 V naší škole pracuje pět pedagogických pracovnic, jedna školní asistentka a dvě provozní pracovnice. Učitelky se střídají na ranní a odpolední směny, určitou část dne jsou u dětí společně. V rámci našich podmínek a možností se snažíme, aby překrývání přímé pedagogické činnosti bylo v každé třídě co největší.

Všechny pracovnice jsou plně kvalifikované. Snažíme se průběžně sebevzdělávat a účastnit se různých seminářů, kurzů – vedoucí učitelka vede o tomto vzdělávání záznamy. Pravidelně odebíráme odborné časopisy (Informatorium 3-8, Rodina a škola).

Všechny děláme svoji práci rády a snažíme se mít mezi s sebou hezké vztahy - o tom vypovídají také společné akce, které spolu ve svém volném čase podnikáme. Pozitivní atmosféru se snažíme přenášet do práce s dětmi.

Záměry:

- využívat v co nejvyšší možné míře nabídky kurzů a seminářů

- aby alespoň jedna učitelka měla logopedický kurz

- vzájemné návštěvy s jinými MŠ

- i nadále podporovat dobré vztahy mezi pracovnicemi společnými akcemi

3. 7 Spoluúčast rodiny

 Naše úsilí směřuje k tomu, aby spolupráce s rodinou fungovala na základě partnerství. Snažíme se porozumět a vyhovět potřebám jednotlivých dětí, resp. rodin. Rodiče informujeme o všem, co se ve škole děje osobně při každodenním kontaktu, prostřednictvím nástěnek, telefonicky, e-mailem a prostřednictvím webových stránek. Projeví – li rodiče zájem, mohou pomoci při řešení vzniklých problémů, při tvorbě a realizaci činností školy. Jednáme s rodiči ohleduplně a taktně, podporujeme jejich rodinnou výchovu a považujeme je za experta na dítě. Pokud však objevíme v rodině problémy, nezavíráme oči a s rodiči tyto skutečnosti řešíme. Snažíme se jejich výchovu doplňovat a v případě problémových rodin kompenzovat. Rodiče mohou vstupovat do třídy. Pravidelně se ptají na své děti, často s námi hovoří a někdy nás i žádají o radu ve výchově. Snažíme se rodičům přiblížit zajímavé knihy a poznatky o výchově dětí prostřednictvím k tomu určené nástěnky. Někteří rodiče se podílí na organizaci akcí pro děti (jízda na koních, beseda s hasiči, příprava besídek, podněty pro činnosti s dětmi, zahradní slavnost, ohýnek na začátek školního roku, stanování na zahradě MŠ, účast na výletech). Pořádáme besídky pro rodiče, po kterých následuje neformální posezení s občerstvením, ohýnek na začátek školního roku a v závěru školního roku slavnostní rozloučení s předškolními dětmi spojené se zahradní slavností a opékáním vuřtů. 

Záměry:

- pokračovat ve stávající spolupráci

- více zapojit rodiče do dění školy (např. prostřednictvím tvořivých dílen pro rodiče s dětmi, odpoledne v keramické dílně, přednáška odborníka)

3. 8 Spolupráce s dalšími institucemi

Spolu se ZŠ M. Alše, se kterou tvoříme společnou instituci, se účastníme různých kulturních akcí. Děti, které se chystají v příštím školním roce do školy, se seznamují se školním prostředím, jdou se podívat na výuku školních dětí. Společně se školou připravujeme zápis do 1. třídy.

Pořádáme halloweenský průvod, adventní vystoupení v sokolovně pro obyvatele obce. Plánována je účast dětí na vítání občánků. Při pořádání akcí pro děti spolupracujeme s místními organizacemi jako SDH Mirotice a SDH Čimelice, Policií ČR. Již mnoho let trvá naše spolupráce s Domovem pro seniory Světlo v Drhovli.

Spolupracujeme s PPP, SPC a SVP, pokud máme v mateřské škole děti, které vyžadují odbornou pomoc. Jednou měsíčně k nám dojíždí klinická logopedka.

Záměry:

- více se podílet na dění v obci

4. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) vycházíme z RVP PV, který je založen na respektování individuálních potřeb a možností každého dítěte. Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou tedy pro všechny děti společné. Dětem se SVP poskytujeme dle jejich potřeb podpůrná opatření, která se dělí do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně stanovuje mateřská škola a to na základě Plánu pedagogické podpory (PLPP), který vypracováváme ve spolupráci se zákonnými zástupci.

Postup při tvorbě Plánu pedagogické podpory (PLPP):

            Pokud se u dítěte objeví obtíže, které se nezlepšují a negativně se promítají do vzdělávání dítěte, ve spolupráci se zákonnými zástupci sestavíme PLPP. V něm stanovíme cíle rozvoje dítěte, podpůrná opatření v mateřské škole i doma a předběžný termín vyhodnocení plnění plánu. Snažíme se, aby následná schůzka a vyhodnocení proběhly do 3 měsíců. Pokud dojde ke zlepšení obtíží dítěte a současná opatření jsou vyhovující, nedoporučíme odborné vyšetření. V opačném případě se s rodiči domluvíme na návštěvě PPP, SPC nebo SVP.

Od druhého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována ŠPZ (PPP, SPC) po projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte. V takových případech mateřská škola vypracovává ve spolupráci se zákonnými zástupci a školským poradenským zařízením Individuální vzdělávací plán (IVP).

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se v naší mateřské škole snažíme o to, abychom dokázali vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení, ke komunikaci s ostatními a dosažení co největší samostatnosti. Centrem zájmu je u nás dítě se svými potřebami, možnostmi a odlišnostmi. Záleží nám na tom, aby předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v naší mateřské škole bylo smysluplné a přínosné. Za tímto účelem volíme vhodné vzdělávací metody a prostředky, které jsou vždy v souladu se stanovenými podpůrnými opatřeními. Za velmi podstatné považujeme citlivý a profesionální přístup k dítěti a pozitivní přijetí takového dítěte. Snažíme se navázat úzkou spolupráci s rodiči všech dětí, citlivě s nimi komunikovat a předávat potřebné informace. Využíváme spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, v případě potřeby se obracíme na odborníky mimo oblast školství.

Podmínky pro vzdělávání dětí musí vždy odpovídat individuálním potřebám dětí. Mezi ně patří uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání. Důraz klademe na osvojování si specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte. Za podstatné považujeme podporování samostatnosti, sebeobsluhy a zvládání základních hygienických návyků v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení. Pokud to situace vyžaduje, můžeme zajistit snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy, či přítomnost asistenta pedagoga, podle stupně přiznaného podpůrného opatření.

Prostředí naší školy je bezpečné. Většina školy je bezbariérová. Dodržujeme zrakovou a sluchovou hygienu. Potřebným dětem nabízíme individualizované aktivity, máme k dispozici různé kompenzační pomůcky. Dětem s poruchami pozornosti a vnímání je zajištěn důsledný individuální přístup a zvýšený bezpečnostní dohled. Jednou měsíčně k nám dojíždí klinická logopedka. Učitelka, která dělá asistentku logopeda, systematicky pracuje s danými dětmi i rodiči.

V současné době nemáme v mateřské škole žádné dítě s druhým a vyšším stupněm podpůrných opatření, nemáme tudíž ani asistenta pedagoga či snížený počet dětí ve třídách.  Pokud by však bylo třeba, celé přízemí školy je bezbariérové. Dětem a rodinám, které to potřebují, je k dispozici školní asistentka, která u nás v rámci programu OP VVV pracuje na zkrácený úvazek 0,5.

5. Vzdělávání dětí nadaných

V naší mateřské škole se snažíme rozvíjet potenciál každého dítěte v co největší možné míře s ohledem na jeho individuální možnosti. K tomu nám pomáhá pravidelná evaluace pokroků a potřeb dětí. Někdy bývá obtížné rozlišit nadání od nerovnoměrného vývoje v různých oblastech, který je v tomto věku běžný. Každému dítěti, které vykazuje známky nadání, se snažíme zajistit vhodné podmínky dle odpovídajícího 1. – 4. stupně podpůrných opatření. Náš školní vzdělávací program umožňuje dle potřeb dětí doplňovat nabídku dalších aktivit podle jejich zájmu a mimořádných schopností tak, aby docházelo k co největšímu využití potenciálu každého. V případě potřeby spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními, zajišťujeme těmto dětem vhodné didaktické pomůcky.

6. Vzdělávání dětí od 2 do 3 let

Předškolní vzdělávání organizujeme také pro děti dvouleté. Při práci s těmito dětmi vycházíme se specifik vyplývajících z tohoto věku, neboť tyto děti ještě bývají silně egocentrické, jsou méně fyzicky obratné, žijí přítomných okamžikem, experimentují a teprve postupně získávají zkušenosti a osamostatňují se. Mateřská škola představuje pro tyto děti obvykle první sociální zkušenost mimo rodinu a úloha učitelky je zde klíčová.

Třídu 2 – 3 letých dětí (Sovičky) se snažíme nenaplňovat do maximálního počtu. Abychom dětem zajistili co nejstabilnější prostředí, mají jednu učitelku pravidelně od rána každý den. Spolu s ní se u dětí střídají učitelky 3. třídy, které jsou v případě potřeby přítomny při pobytu venku a stravování. Díky šablonám OP VVV máme k dispozici školní asistentku, která zde v minulém školním roce pracovala jako chůva. Režim dne ve třídě Soviček je vzhledem k nízkému věku dětí volnější a děti mají více prostoru pro adaptaci a spontánní hru. Snažíme se, aby v činnostech převládala spontánní hra dětí, ze které následně vycházíme pro činnosti řízené. Odpolední odpočinek začíná o něco dříve, procházky jsou kratší dle fyzických možností dětí, spontánní hra je delší. Snažíme se, aby děti měly přiměřené množství hraček a pomůcek, které jsou pro ně vhodné z hlediska věku a jejich bezpečnosti. Některé hračky a materiál máme uložený v nábytku s dvířky či zavíracími šuplíky. Dobu stravování máme posunutou o chvíli dříve, abychom mohli po obědě děti uložit dříve k odpočinku. Dětem, které to potřebují, pomáháme se stolováním a krmením. U stolečků prostírá obvykle učitelka, ta také dětem sama nalévá pití. Samozřejmostí je také pomoc dětem s oblékáním a hygienou. Při vzdělávání užíváme zejména prožitkové a situační učení, stěžejní je učení hrou a nápodobou. Při všech aktivitách dbáme na jednoduchost a časovou nenáročnost, vždy vycházíme z toho, co je dětem známé a blízké. Snažíme se těmto dětem dát také dostatek fyzického kontaktu (např. pohlazení, pochování na klíně), který v tomto věku potřebují.

7. Organizace vzdělávání

            Provoz naší mateřské školy začíná ráno v 6:30 hod a končí v 16:30 hod. Kapacita školy je 70 dětí a obvykle bývá v daném školním roce naplněna. Ve škole máme tři třídy pojmenované podle zvířecích mláďat: Sovičky, Tygříci a Liščata. Žádná ze tříd nemá primárně specifické zaměření, vše záleží na charakteristice třídy, která se v daném školním roce sejde.

            Třídy jsou z velké části homogenní, primárně rozdělujeme děti podle věku, přihlížíme však k přáním dětí i rodičů a necháváme např. sourozence či kamarády v jedné třídě. U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se snažíme, aby se jim neměnily učitelky či kolektiv dětí. Stává se tedy, že se ve třídě sejde několik dětí ve věkovém rozmezí 2 – 6 let. Třídy Sovičky a Tygříci se nacházejí v přízemí.

Do třídy Soviček chodí nejmenší děti ve věku 2 – 3 let, z nichž více než polovina dětí bývá dvouletých. Tuto třídu se snažíme nenaplňovat do maximálního počtu. Režim dne ve třídě Soviček je vzhledem k nízkému věku dětí volnější a děti mají více prostoru pro adaptaci a spontánní hru. Z tohoto důvodu mají také děti na dopolední činnosti každý den stabilně stejnou učitelku.

Třída Tygříci je hlavní třída, ve které se ráno i odpoledne scházejí děti z celé školy. Tato třída je nejvíce heterogenní, co se věku týče a bývá obvykle naplňována do počtu 24 dětí. Hlavní skupinu tvoří děti ve věku 4 – 5 let, bývá zde ale i několik dětí 3 - letých.

V patře nad třídou Tygříků se nachází třída Liščat, ve které jsou převážně předškolní děti. Tato třída bývá nejvíce naplňována a to do maximálního možného počtu spolu s povolenou výjimkou. Učitelky třídy Tygříků jdou vždy další školní rok se svojí třídou do třídy Liščat a poté se opět vracejí. Jsou tedy s většinou dětí vždy dva roky. Pokud by se nám podařilo získat ještě jednu učitelku, vedly by si učitelky svoji třídu vždy celé tři roky.

Máme vytvořený orientační režim dne, pevně však dodržujeme pouze čas oběda, jinak pružně reagujeme na aktuální potřeby dětí, průběh činností v daném dni a okolnosti, které vyvstanou. Děti 2 – 3 leté mají režim dne upravený - odpolední odpočinek jim začíná o něco dříve, procházky jsou kratší dle fyzických možností dětí, spontánní hra je delší. Snažíme se, aby byl poměr spontánních a řízených činností v denním programu vyvážený. Děti do činností nenutíme, mají právo se jich neúčastnit – snažíme se je však vhodnou formou motivovat. Děti mají možnost dohrát si hru nebo v ní později pokračovat, včas je upozorníme na ukončení her. Pokud je hra dobře rozehraná nebo vyvstane zajímavé téma, využijeme je pro další činnost. Důležitý je pro nás přítomný okamžik. Děti mají denně dostatek pohybu – jak spontánního, tak řízeného, do denního programu pravidelně zařazujeme řízené zdravotně pohybové aktivity. V ranním kruhu mají děti možnost vyjádřit svoji spokojenost, svůj prožitek, mohou říci, co se jim povedlo, nebo naopak.

Shodujeme se, že mnoho dětí v dnešní době nemá dostatek volného času pro sebe a chodí na přílišné množství zájmových kroužků. To se snažíme eliminovat a nabízíme obvykle dva zájmové kroužky v daném školním roce, které probíhají pro zájemce jednou týdně v odpoledních hodinách. Jednou měsíčně k nám dojíždí klinická logopedka, která s dětmi pracuje.

ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotice ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotice ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotice

8. Charakteristika vzdělávacího programu

 

Motto: „Na světě je tolik krás, které chtěl by poznat každý z nás!“

 Náš záměr:

 Chceme, aby naše škola byla místem pohody a radosti, kde se budeme setkávat spolu se svými kamarády, paní učitelkami a rodiči. Budeme se snažit společně objevovat kouzelný svět kolem nás, prozkoumávat přírodu a být co nejvíce v pohybu.

Naše vzdělávací cíle:

(Dítě a jeho psychika)

Vyvolávat v dětech pocit štěstí, radosti. Podpořit děti, aby byly samy sebou a naplno rozvíjely své možnosti. Vést děti k odvaze poznávat nové, aktivně měnit svět a povzbuzovat je k co největší samostatnosti, kterou využijí v budoucím životě.
(Dítě a ten druhý)

Podporovat přátelské vztahy a pohodu mezi dětmi, rodinou a všemi zaměstnanci školy. Vytvářet společné radostné zážitky. Vést děti k ohleduplnosti, úctě a pomoci druhým.
(Dítě a svět)

Snažit se, aby děti vnímaly svět jako kouzelné místo plné příležitostí. Podporovat vlastní aktivitu dětí při pobytu v přírodě, při objevování jejích krás. Vést děti k uvědomění, že o přírodu musíme pečovat a chránit ji.
(Dítě a jeho tělo)

Vytvářet dětem podmínky pro co největší možnost pobytu v přírodě, rozvíjet pohybové dovednosti dětí a vytvářet kladný vztah k pohybu. Podporovat zdravý životní styl dětí a jít jim příkladem.
(Dítě a společnost)

Seznamovat děti s tradicemi a hodnotami naší společnosti. Pořádat s dětmi společné slavnosti, poskytovat jim pestrou nabídku kulturních pořadů. Snažit se o přenos společně vytvořených pravidel i do života mimo školu.
Jak chceme cílů dosáhnout:

            Při plnění cílů se snažíme jít cestou respektu, přátelství, společně prožité radosti ze zvládnutých úspěchů, ale i sdílení neúspěchů. Za nejdůležitější činnost dětí považujeme spontánní hru, kterou se snažíme využívat také při řízených činnostech. Při práci vycházíme ze zájmů a potřeb dětí a využíváme podněty, které při práci s dětmi vyvstanou. Žádný den není stejný a vždy přinese něco nového. Nebráníme se změně našich plánů.

            Za důležité metody práce považujeme prožitkové učení, kooperativní učení, sociální učení, diskuze, experimentování. K naplňování cílů často využíváme pobyt v přírodě, který nám lokalita naší školy nabízí. Pořádáme různé besedy s odborníky na podporu zdravého životního stylu (např. s policisty, hasiči, lékaři apod). Třídíme odpad, účastníme se sběru papíru, vybíráme cíleně pořady a divadelní představení s tematikou ekologické výchovy. Snažíme se, aby měly děti dostatek zajímavých akcí ve škole i mimo ni. 

 9. Vzdělávací obsah

            Náš školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je zpracován s výhledem na tři roky. Vzdělávací obsah je uspořádán do deseti integrovaných bloků, jejichž cíle jsou vyváženě vybrány z pěti vzdělávacích oblastí RVP PV. Témata kopírují dění v přírodě i mimo ni od podzimu do léta. Integrované bloky si učitelky ve třídách dále rozpracovávají dle potřeb dané třídy do podtémat, která jsou součástí TVP PV. Vždy záleží na tvořivosti a osobním přístupu učitelky. Integrované bloky jsou plánovány orientačně vždy na jeden měsíc, odvíjí se však od zájmu a potřeb dětí a aktuálního dění v mateřské škole.

Naší prioritou při práci s dětmi je naplňování těchto třech hlavních cílů dle RVP PV:

1. Rozvíjet dítě, jeho schopnost učení a poznání.

2. Osvojit si základy hodnot, na kterých je založena naše společnost.

3. Získávat osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Dílčí cíle vycházejí z těchto pěti oblastí dle RVP PV:

1. Dítě a jeho tělo

2. Dítě a jeho psychika

3. Dítě a ten druhý

4. Dítě a společnost

5. Dítě a svět

Témata integrovaných bloků:

1. KLUCI, HOLKY, JDEM DO ŠKOLKY

2.  PODZIM ČARUJE BARVAMI

3. SVĚTE, TY JSI KOUZELNÝ

4. VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ

5. ZIMA UŽ JE TU

6. HURÁ, JE TU KARNEVAL!

7. KDYŽ JARO ZAŤUKÁ

8. JAK SE RODÍ JARO

9. JE NÁM KRÁSNĚ NA SVĚTĚ

10. ŠKOLKO, AHOJ

Každý integrovaný blok obsahuje charakteristiku, záměry, očekávané výstupy a nabídku činností.

Se všemi integrovanými bloky následně pracují učitelky ve třídách, kde si jednotlivé bloky rozpracovávají podle svých potřeb do dílčích témat. Tato témata jsou součástí třídních vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání (TVP PV). Každý TVP PV je vždy vytvořen pro konkrétní třídu na jeden školní rok. TVP PV také obsahuje: charakteristiku třídy, podmínky třídy, třídní pravidla a rituály, orientační režim dne a pravidelné aktivity, které ve třídě probíhají.

10. Evaluační systém MŠ

  Při evaluaci vycházíme z RVP PV. Díky evaluaci můžeme zkvalitňovat naší práci. Evaluace je pro nás zdrojem pro další plánování a zároveň zpětnou vazbou naší práce. Na každý školní rok je vytvářen plán evaluace.

Úrovně evaluace:

autoevaluace školy
evaluace na úrovni třídy
sebereflexe pedagogů


Oblasti evaluace na úrovni školy:

naplňování cílů a záměrů předškolního vzdělávání
kvalita podmínek předškolního vzdělávání
obsah předškolního vzdělávání
výsledky předškolního vzdělávání
práce pedagogů
Oblasti evaluace na úrovni třídy:

plnění integrovaných bloků
individuální vzdělávací pokroky a potřeby dětí


Hlavní nástroje evaluace:

- analýza stavu pozorováním

- rozhovory, diskuze

- analýza dokumentů

- monitoring

- sebereflexe

 
13.12.2017 publikoval: Nikola Danielová
Nahoru