A A
Škola

Žákovský parlament

Školní parlament – spolurozhodování žáků o životě školy
Školní parlament je prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje jednak zodpovědnost žáků
za vlastní vzdělávání, jednak umožňuje podíl na chodu školy. Zástupci Školního parlamentu se
pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých
spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití. Školní parlament
předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům. Snaží se vzájemně najít optimální řešení.
Školní parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci
mezi jednotlivými ročníky. Školní Parlament je součástí Školního vzdělávacího programu. Snaží se o
naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy, výchovy demokratického občana. Práce
na půdě Školního parlamentu vychází z obsahu Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata 20. 11.
1989 Valným shromážděním OSN a k níž přistoupila i Česká republika. Podle této Úmluvy má dítě
právo:
 vyjádřit svůj názor a požadavek
 na opatření k zajištění kázně ve škole odpovídající lidské důstojnosti
 na ochranu před jakoukoli diskriminací
 získat a zveřejnit informace
Svou činnost Školní parlament zaměřuje na:
 zlepšení postoje každého žáka ke školní práci, vzájemnou pomoc žáků
 hygienu a bezpečnost ve škole, pomoc při zajišťování čistoty a pořádku s cílem odstraňovat
lhostejnost a nezájem
 podíl při organizování chodu školy
Školní parlament má povinnost:
 prostřednictvím svých zástupců spolupracovat s vedením školy, učiteli i ostatními
zaměstnanci školy a vycházet přitom ze závazných pravidel školy
 respektovat společenská pravidla a dodržovat zásady slušného chování
 dbát na tradici školy a dbát na její dobrou pověst
 přijmout plnou morální zodpovědnost za své iniciativy
 být reprezentantem školy
Školní parlament má právo zejména:
 vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti
 podílet se aktivně na veškerém životě školy
 přednést své návrhy vedení školy i vyučujícím
Cíl Školního parlamentu:
1. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy.
2. Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy.
3. Připomínat dodržování školního řádu.
4. Pomáhat s organizací akcí tříd.
5. Řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy.
6. Prezentovat svoji práci ve školním časopise a na webových stránkách školy.
Pravidla chování na půdě Školního parlamentu:

11. 11. 2011 Mgr. Pavel Kozák

 
06.12.2017 publikoval: 
Nahoru