Dotační projekty

Jaké aktivity budou v projektu realizovány

ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotice

V přípravné fázi projektu byly doposud realizovány následující aktivity vztahující se k předložení žádosti o podporu:
- zhodnocení stávajícího stavu vybavení ZŠ Mirotice,
- předložení projektového záměru místní akční skupině pro zapracování do místní-ho akčního plánu,
- projednání projektového záměru s učiteli cizích jazyků, přírodních věd, dílen a IT koordinátorem,
- projednání bezbariérového řešení s učiteli školy,
- projednání projektového záměru se zřizovatelem,
- předjednání finančních prostředků v rámci rozpočtu zřizovatele, které budou použity na předfinancování projektu,
- analýza rizik,
- výběr zpracovatele žádosti o dotaci (včetně studie proveditelnosti),
- sestavení projektového týmu - určení odpovědnosti a kompetencí jednotlivých členů,
- definování minimálních požadavků na nové vybavení a související provedení průzkumu trhu,
- zpracování projektových dokumentací a položkových rozpočtů stavby na stavební aktivity,
- získání podkladů ke stavebnímu řízení,
- projednání možné spolupráce při využívání výstupů projektu s dalšími školami a školskými zařízeními,
- stanovení harmonogramu,
- četná konzultace projektu s poskytovatelem dotace, Centrem pro regionální rozvoj.

Mezi hlavní aktivity projektu bude patřit vybudování nové venkovní přírodovědné učebny, nové učebny dílen a nové učebny cizích jazyků. V rámci projektu dále hodlá škola pořídit nové vybavení pro výuku přírodovědných předmětů. Spolu s tím bude zajištěna odpovídající vnitřní konektivita a připojení k internetu, pořízena jedna kompenzační pomůcka - schodolez a vybudována bezbariérová toaleta. Na hlavní aktivity bude vynaloženo min. 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. 

V rámci projektu dojde rovněž k úpravě venkovního prostranství ve formě vysázení několika druhů rostlin a instalace několika laviček v areálu ZŠ Mirotice. Součástí vedlejších aktivit je též zprac. studie proveditelnost, zprac. projektových dokumentací a příprava a realizace výběrových a zadávacích řízení.

 
11.10.2018 publikoval: Pavel Kozák
Nahoru