Dotační projekty

Cíl projektu

ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotice

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky odborných předmětů na ZŠ Mirotice. To bude zajištěno skrze vybudování nové učebny dílen, jazykové učebny a venkovní učebny přírodních věd. Hlavní cíle projektu dále doplňuje pořízení vybavení a pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů (přírodopisu, fyziky, matematiky, chemie a přírodovědy), které budou adekvátním způsobem reflektovat soudobé požadavky na vzdělávání žáků základní školy, do již existující přírodovědné učebny. Vybudováním nových odborných prostor chce škola dosáhnout především zvýšení kvality a efektivity výuky.

Díky projektu bude naplněn specifický cíl Integrovaného regionálního operačního programu 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. 

Více informací uvádí Studie proveditelnosti.

Specifickými cíli projektu jsou:
- modernizace a digitalizace výuky cizích jazyků vč. zapojení nových výukových metod,
- modernizace výuky přírodních věd - přírodopisu, fyziky, chemie, matematiky, přírodovědy a vlastivědy,
- zkvalitnění a zinteraktivnění výuky,
- modernizace technického a řemeslného vzdělávání,
- zvýšení využívání moderních informačních technologií při výuce,
- zvýšení porozumění informačním technologiím,
- možnost zapojení nových výukových metod,
- zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na vyšších stupních vzdělávání,
- zvýšení zájmu o studium cizích jazyků, přírodních věd a technických a řemeslných oborů,
- vštípení základních znalostí a dovedností, které později žáci upotřebí v každém typu uplatnění na trhu práce,
- zapojení názorných modelů a soustav do výuky,
- přechod od teoretické roviny vyučování k rovině praktické,
- navázání spolupráce s dalšími čtyřmi školami,
- zajištění zázemí pro mimoškolní zájmovou aktivitu - kroužek modeláře,
- zajištění bezbariérovosti,
- zajištění vnitřní konektivity školy,
- zkvalitnění venkovního prostranství školy prostřednictvím pořízení nového mobiliáře (laviček) a osázení zelení.

 
11.10.2018 publikoval: Pavel Kozák
Nahoru