A A
Aktuálně

Distanční výuka

Vážení rodiče,

MŠMT připravilo pro případ krizového stavu či karantény v souvislosti s výskytem a šířením
koronaviru COVID-19 pravidla pro zavedení distanční výuky, která stanovují jak povinnost
školy distanční výuku zajistit, tak i povinnost žáků se tímto způsobem v případě krizového
stavu či karantény vzdělávat. Dovolte nám tedy, abychom Vám popsali a přiblížili celý systém
distanční výuky na naší škole.
Jestliže bude znemožněna osobní přítomnost žáků jedné nebo více tříd ve škole a žáci se
budou muset vzdělávat na dálku, mohou nastat následující situace:
A) Prezenční výuka
V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí
více než 50 % žáků konkrétní třídy, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným
způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje
obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole - např. z důvodu nemoci.
Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat dotyčným
žákům studijní podporu na dálku - např. formou zasílání výukových materiálů, úkolů či
výukových plánů na dané období. Případné poskytování těchto podkladů pro podporu studia
na dálku bude probíhat přes Komens, a to formou zasílání informačních zpráv s potřebnými
informacemi či přílohami jak na účet žáka, tak na účet jeho rodiče. Dále je možné tyto
materiály ukládat v systému Bakaláři pod záložku Dokumenty a konkrétní jméno vyučujícího,
který materiály zasílá. Jestliže vyučující ukládá výukové materiály do Dokumentů v systému
Bakaláři, informuje o jejich uložení žáka a jeho rodiče zasláním informační zprávy přes
Komens. Každý vyučující činí toto za svůj předmět. Všichni rodiče a všichni žáci mají
k dispozici přihlašovací údaje do systému Bakaláři.
B) Smíšená výuka a distanční výuka
V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, je
škola povinna distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční
výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. Pokud je zakázána přítomnost všech
žáků, přechází na distanční výuku celá škola. Distanční výuka bude zaměřena na „hlavní
předměty“.
 Distanční způsob vzdělávání může probíhat nejrůznějšími formami:
- zasíláním tištěných materiálů
- zasíláním pokynů k samostatné práci s učebními texty či pokynů pro plnění úkolů
např. z pracovních sešitů
- poskytováním výukových materiálů nebo odkazů k nim, a to prostřednictvím zpráv
zasílaných přes Komens jak na účet žáka, tak na účet rodiče tohoto žáka
- ukládáním výukových materiálů (např. pracovních listů, prezentací, apod.) do záložky
Dokumenty v systému Bakaláři, a to pod jméno konkrétního učitele daného
předmětu – učitel o uložení výukových materiálů do Dokumentů informuje žáka
zprávou zaslanou přes Komens jak na jeho účet, tak také na účet jeho rodiče
- využitím služby Teams pro zprostředkování online výuky (podrobněji viz Manuál pro
práci se službou Teams)

Učitelé zadávají žákům učivo a úkoly vždy v týdenním rozsahu, a to na začátku týdne,
zasláním zprávy přes Bakaláře jak na účet žáka, tak na účet jeho rodiče. Každý učitel toto činí
za svůj předmět; rozsah učiva a odevzdání úkolů si určuje každý vyučující sám. Do konce
týdne pak poskytnou vyučující žákům zpětnou vazbu k zadaným úkolům, které vyžadují
ověřit si správnost řešení. Pokud vyučující zadá nějaký úkol k odevzdání, pak jsou žáci povinni
řešení tohoto úkolu vyučujícímu zasláním přes Bakaláře odevzdat, a to ve stanoveném
termínu.
Pokud nemá žák možnost výuku zadanou formou absolvovat, může se individuálně domluvit
na jiných formách domácí přípravy s vyučujícím daného předmětu.
Distanční výuku zajišťuje škola podle aktuálních personálních možností.
Distanční výuka je nová pro učitele i žáky, všichni se ji za pochodu učíme a snažíme o
optimální podobu. Buďme k sobě tolerantní. Jedná se o mimořádnou situaci, ve které je
vzájemná spolupráce školy a rodičů užší a důležitější než kdy jindy. Pevně věříme, že vše
společně s Vámi a Vašimi dětmi zvládneme.

Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků
 
Žák
Má povinnost vzdělávat se distančním způsobem.
 
Škola
Má povinnost zajistit distanční vzdělávání pokud není možná osobní přítomnost žáků ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření, anebo z důvodu nařízení karantény v souladu s ŠVP. 
 
Zákonný zástupce
Je povinný zajistit plnění distančního vzdělávání.
 
Distanční vzdělávání a jeho průběh
Distanční vzdělávání je na naší škole, ZŠ a MŠ M. Alše v Miroticích, zajišťováno prostřednictvím MS Teams. Na webových stránkách školy (v záložce Škola =) Informace pro rodiče =) On-line výuka) jsou pro žáky k dispozici odkazy pro stažení této aplikace do jejich PC nebo telefonu. Každý žák získal od svého třídního učitele přihlašovací údaje (e-mail a heslo) do tohoto systému. Zadávání úkolů pro žáky bude probíhat přes systém Bakaláři,  komunikace mezi vyučujícími a žáky prostřednictvím Komesu. Žáci byli seznámeni s tímto postupem a formou vzdělávání v případě zahájení distanční výuky.
 
Žák je povinný plnit úkoly zadávané v distančním vzdělávání v termínech určených pedagogickým pracovníkem a způsob distančního vzdělávání vychází vždy z individuálních možností žáka a jeho sociálního statusu.
Škola volí způsob distančního vzdělávání v souladu se školním řádem a organizací vzdělávání s přihlédnutím k možnostem jednotlivých žáků. 
Zákonní zástupci jsou povinni zajistit naplňování distančního vzdělávání způsobem, na kterém se dohodli se školou. Pokud není možné naplňovat danou dohodu z důvodu vyšší moci, jsou povinni zajistit naplňování distančního vzdělávání tak, jak je uvedeno ve vývěsce školy.
V průběhu distančního vzdělávání není dotčená povinnost zákonných zástupců dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve výuce a další práva a povinnosti uvedená ve školním řádu.
 

Děkujeme a přejeme Vám mnoho zdraví v této nelehké době.


Pedagogický sbor, ZŠ M. Alše v Miroticích


Požární ochrana očima dětí - krajské kolo

V průběhu listopadu proběhlo odkládané vyhodnocení krajského kola literární a výtvarné soutěže "Požární ochrana očima dětí 2020". Jak jsme již informovali v zářijovém článku, do tohoto kola postoupily výtvarné práce žákyň 9. třídy Anny Bubeníkové a Terezy Válové. Terka obsadila skvělé první místo, a opět tak zvítězila ve své kategorii, stejně jako v okresní části soutěže.

Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a moc gratulujeme k velkému úspěchu. Přejeme také mnoho štěstí i v republikovém kole soutěže, do kterého Terezčin obrázek dále postoupil. 

Lucie Cihlářová

  

Podzimní sběrová kampaň

Program Recyklohraní vyhlásil na podzim sběrovou kampaň, jejímž cílem je podpořit sběr baterií a vybraných druhů elektrospotřebičů. Žáci tak mohou během října a začátku listopadu odevzdávat tento odpad do nádob umístěných ve vestibulu školy. Nejpozději 15. listopadu bude objednán odvoz naplněných nádob. Škola se tak zapojí do soutěže a může vyhrát poukázky na nákup v řetězci Kaufland. 


Do sběrné nádoby na baterie patří: většina typů baterií používaných v domácnosti: (ze svítilen, hraček, elektroniky, ovladačů, hodin, zvonků, přehrávačů, mobilních telefonů apod.).


Do sběrné nádoby na elektroodpad (případně k odevzdání mimo nádobu panu školníkovi) patří: drobná elektrozařízení (rádia, přehrávače, kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, elektrické hračky, fény, žehličky, holicí strojky, elektrické ruční nářadí, vysavače, mikrovlnné trouby, toastovače, rychlovarné konvice apod.) nebo větší spotřebiče (pračky, myčky, sušičky, sporáky, kopírky, tiskárny apod.) Všechna zařízení musí být kompletní. 


Výše uvedený odpad mohou žáci odevzdávat i mimo sběrové kampaně v průběhu celého školního roku. 


Děkujeme všem, kteří se zapojí. 

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nahoru