A A
Aktuálně

Učíme metodou SFUMATO (Splývavé čtení)

Na naší škole se již druhým rokem žáci 1. ročníku učí metodou SFUMATO. Paní učitelky absolvují dvoudenní seminář a poté tzv. “Letní školu“ o letních prázdninách s následnou metodikou a osvědčením, že touto metodou mohou učit. Autorkou této metody je PaedDr. Maria Navrátilová, která ji formulovala v roce 1974. Od konce 80. let pořádá semináře v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na kterých seznamuje účastníky s metodikou čtení SFUMATO.

Revoluční metoda vychází ze zážitku a prožitku. Jde o levo-pravé zrakové vnímání písmen v přesné posloupnosti. Je založeno na fonologickém uvědomování. Metoda klade důraz na pomalé, ale důsledné zafixování písmene a hlásky, snaží se o čistotu každé hlásky. Při čtení se zapojuje zrak, sluch, hlas, dech a centrální nervová soustava. Jde o hlasité čtení, kdy žáci hlásky volají, syčí a tlačí. Výrazně se cvičí dech. Výuka začíná nácvikem prvních pěti písmen tzv. O-S-B-U-A, poté se přidají další písmena E-I-L-M a nastupuje syntéza čtení dvou písmen.

Přidávají se postupně další hlásky (tlačené P-T-K-D) a přechází se na nácvik syntézy tří písmen, čtyř písmen. Při nácviku jednotlivých hlásek si děti písmena prožijí ve všech předmětech. Ve velké míře se využívá dramatická výchova. Také v psaní se postupuje jinak než u jiných metod. Vázané čtení podporuje vázané psaní. Dítě musí vědět, kudy má čáru táhnout. Je to prožitek. Důležité je správné sezení a správný úchop tužky. Nejprve se nacvičují švihy, které se postupně zmenšují a přechází do tahů. Důležitý je pokyn učitele od linky k lince, z rohu do rohu (sklon písma). Děti negumují, když se jim něco nepodaří. Nácviku psaní je věnováno dostatečné množství času, aby psaní bylo pěkné a čitelné. Psaní do písanky je finální. Technika splývavého čtení je vhodná pro žáky s vadou řeči. Navíc napomáhá k odstranění logopedických problémů. Pracuje se hodně s mluvidly, a tím se zlepšuje výslovnost. Poskytuje dostatek času na zpracování zrakového vjemu. Děti tak dlouho „čtou“ první písmeno, dokud jim oko nenačte druhé a neuvědomí si třetí. Vidí tak slovo jako celek, ne jako skupinu slabik. Základem je dokonale sladit zrak, dech, hlas i sluch. Metoda respektuje individuální čtecí tempo každého jednotlivce. To vede k tomu, že nedochází k dvojitému čtení. Žák si nepředčítá, nevynechává ani nepřidává písmena, nezaměňuje je za jiné ani nezadrhává. Čtení je vázané, plynulé, hlasité. Děti rozlišují dlouhé a krátké samohlásky, nemají problémy s intonací ve větě a správně vyslovují. Hlavní je, že tomu, co čtou, také rozumějí. 

Mgr. Květa Zbíralová, tř. uč. 1. ročníku 

Mgr. Jitka Průchová, tř. uč. 2. ročníku


Dodatek ke školnímu řádu

Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků
 
Žák
Má povinnost vzdělávat se distančním způsobem.
 
Škola
Má povinnost zajistit distanční vzdělávání pokud není možná osobní přítomnost žáků ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření, anebo z důvodu nařízení karantény v souladu s ŠVP.
 
Zákonný zástupce
Je povinný zajistit plnění distančního vzdělávání.
 
Distanční vzdělávání a jeho průběh
Distanční vzdělávání je na naší škole, ZŠ a MŠ M. Alše v Miroticích, zajišťováno prostřednictvím MS Teams. Na webových stránkách školy (v záložce Škola =) Informace pro rodiče =) On-line výuka) jsou pro žáky k dispozici odkazy pro stažení této aplikace do jejich PC nebo telefonu. Každý žák získal od svého třídního učitele přihlašovací údaje (e-mail a heslo) do tohoto systému. Zadávání úkolů pro žáky bude probíhat přes systém Bakaláři,  komunikace mezi vyučujícími a žáky prostřednictvím Komesu. Žáci byli seznámeni s tímto postupem a formou vzdělávání v případě zahájení distanční výuky.
 
Žák je povinný plnit úkoly zadávané v distančním vzdělávání v termínech určených pedagogickým pracovníkem a způsob distančního vzdělávání vychází vždy z individuálních možností žáka a jeho sociálního statusu.
Škola volí způsob distančního vzdělávání v souladu se školním řádem a organizací vzdělávání s přihlédnutím k možnostem jednotlivých žáků. 
Zákonní zástupci jsou povinni zajistit naplňování distančního vzdělávání způsobem, na kterém se dohodli se školou. Pokud není možné naplňovat danou dohodu z důvodu vyšší moci, jsou povinni zajistit naplňování distančního vzdělávání tak, jak je uvedeno ve vývěsce školy.
V průběhu distančního vzdělávání není dotčená povinnost zákonných zástupců dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve výuce a další práva a povinnosti uvedená ve školním řádu.
 
Dne 6. 10. 2020, v Miroticích

1 2 3 4 5 6 
Nahoru