A A
Aktuálně

Tandemová výuka 1. a 2. třídy

Dva učitelé a dvě třídy na jednom místě rovná se super hodina.

Žáci první třídy společně s druháky plnili úkoly, kde si ověřovali svou čtenářskou dovednost a porozumění textu. Hravou a zábavnou formou doplňovali křížovky, kde nechyběla matematika, český jazyk, ale také všeobecné znalosti z přírodovědy. Luštili rébusy podle náslovných hlásek, řadili a vymýšleli slova nadřazená, počítali příklady, nechybělo pečlivé vybarvování, stříhání a lepení obrázků do správného tvaru puzzlí, který měl určitý význam celé týmové práce. Co prvňáci neznali, to je naučili starší spolužáci. Atmosféra byla velmi vzrušující a plná zážitků pro obě třídy. Na závěr nesměla chybět pochvala a odměna pro každý tým. Jak se vše podařilo, se můžete přesvědčit na našem složeném tablu. Je pěkné sledovat, jak se při tandemové výuce děti nejen hodně naučí, ale získají i nové kamarády.

Už se těšíme na další společnou hodinu

        

Učíme metodou SFUMATO (Splývavé čtení)

Na naší škole se již druhým rokem žáci 1. ročníku učí metodou SFUMATO. Paní učitelky absolvují dvoudenní seminář a poté tzv. “Letní školu“ o letních prázdninách s následnou metodikou a osvědčením, že touto metodou mohou učit. Autorkou této metody je PaedDr. Maria Navrátilová, která ji formulovala v roce 1974. Od konce 80. let pořádá semináře v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na kterých seznamuje účastníky s metodikou čtení SFUMATO.

Revoluční metoda vychází ze zážitku a prožitku. Jde o levo-pravé zrakové vnímání písmen v přesné posloupnosti. Je založeno na fonologickém uvědomování. Metoda klade důraz na pomalé, ale důsledné zafixování písmene a hlásky, snaží se o čistotu každé hlásky. Při čtení se zapojuje zrak, sluch, hlas, dech a centrální nervová soustava. Jde o hlasité čtení, kdy žáci hlásky volají, syčí a tlačí. Výrazně se cvičí dech. Výuka začíná nácvikem prvních pěti písmen tzv. O-S-B-U-A, poté se přidají další písmena E-I-L-M a nastupuje syntéza čtení dvou písmen.

Přidávají se postupně další hlásky (tlačené P-T-K-D) a přechází se na nácvik syntézy tří písmen, čtyř písmen. Při nácviku jednotlivých hlásek si děti písmena prožijí ve všech předmětech. Ve velké míře se využívá dramatická výchova. Také v psaní se postupuje jinak než u jiných metod. Vázané čtení podporuje vázané psaní. Dítě musí vědět, kudy má čáru táhnout. Je to prožitek. Důležité je správné sezení a správný úchop tužky. Nejprve se nacvičují švihy, které se postupně zmenšují a přechází do tahů. Důležitý je pokyn učitele od linky k lince, z rohu do rohu (sklon písma). Děti negumují, když se jim něco nepodaří. Nácviku psaní je věnováno dostatečné množství času, aby psaní bylo pěkné a čitelné. Psaní do písanky je finální. Technika splývavého čtení je vhodná pro žáky s vadou řeči. Navíc napomáhá k odstranění logopedických problémů. Pracuje se hodně s mluvidly, a tím se zlepšuje výslovnost. Poskytuje dostatek času na zpracování zrakového vjemu. Děti tak dlouho „čtou“ první písmeno, dokud jim oko nenačte druhé a neuvědomí si třetí. Vidí tak slovo jako celek, ne jako skupinu slabik. Základem je dokonale sladit zrak, dech, hlas i sluch. Metoda respektuje individuální čtecí tempo každého jednotlivce. To vede k tomu, že nedochází k dvojitému čtení. Žák si nepředčítá, nevynechává ani nepřidává písmena, nezaměňuje je za jiné ani nezadrhává. Čtení je vázané, plynulé, hlasité. Děti rozlišují dlouhé a krátké samohlásky, nemají problémy s intonací ve větě a správně vyslovují. Hlavní je, že tomu, co čtou, také rozumějí. 

Mgr. Květa Zbíralová, tř. uč. 1. ročníku 

Mgr. Jitka Průchová, tř. uč. 2. ročníku


Dodatek ke školnímu řádu

Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků
 
Žák
Má povinnost vzdělávat se distančním způsobem.
 
Škola
Má povinnost zajistit distanční vzdělávání pokud není možná osobní přítomnost žáků ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření, anebo z důvodu nařízení karantény v souladu s ŠVP.
 
Zákonný zástupce
Je povinný zajistit plnění distančního vzdělávání.
 
Distanční vzdělávání a jeho průběh
Distanční vzdělávání je na naší škole, ZŠ a MŠ M. Alše v Miroticích, zajišťováno prostřednictvím MS Teams. Na webových stránkách školy (v záložce Škola =) Informace pro rodiče =) On-line výuka) jsou pro žáky k dispozici odkazy pro stažení této aplikace do jejich PC nebo telefonu. Každý žák získal od svého třídního učitele přihlašovací údaje (e-mail a heslo) do tohoto systému. Zadávání úkolů pro žáky bude probíhat přes systém Bakaláři,  komunikace mezi vyučujícími a žáky prostřednictvím Komesu. Žáci byli seznámeni s tímto postupem a formou vzdělávání v případě zahájení distanční výuky.
 
Žák je povinný plnit úkoly zadávané v distančním vzdělávání v termínech určených pedagogickým pracovníkem a způsob distančního vzdělávání vychází vždy z individuálních možností žáka a jeho sociálního statusu.
Škola volí způsob distančního vzdělávání v souladu se školním řádem a organizací vzdělávání s přihlédnutím k možnostem jednotlivých žáků. 
Zákonní zástupci jsou povinni zajistit naplňování distančního vzdělávání způsobem, na kterém se dohodli se školou. Pokud není možné naplňovat danou dohodu z důvodu vyšší moci, jsou povinni zajistit naplňování distančního vzdělávání tak, jak je uvedeno ve vývěsce školy.
V průběhu distančního vzdělávání není dotčená povinnost zákonných zástupců dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve výuce a další práva a povinnosti uvedená ve školním řádu.
 
Dne 6. 10. 2020, v Miroticích

1 2 3 4 
Nahoru