A A
Aktuálně

Distanční výuka

Vážení rodiče,

MŠMT připravilo pro případ krizového stavu či karantény v souvislosti s výskytem a šířením
koronaviru COVID-19 pravidla pro zavedení distanční výuky, která stanovují jak povinnost
školy distanční výuku zajistit, tak i povinnost žáků se tímto způsobem v případě krizového
stavu či karantény vzdělávat. Dovolte nám tedy, abychom Vám popsali a přiblížili celý systém
distanční výuky na naší škole.
Jestliže bude znemožněna osobní přítomnost žáků jedné nebo více tříd ve škole a žáci se
budou muset vzdělávat na dálku, mohou nastat následující situace:
A) Prezenční výuka
V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí
více než 50 % žáků konkrétní třídy, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným
způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje
obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole - např. z důvodu nemoci.
Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat dotyčným
žákům studijní podporu na dálku - např. formou zasílání výukových materiálů, úkolů či
výukových plánů na dané období. Případné poskytování těchto podkladů pro podporu studia
na dálku bude probíhat přes Komens, a to formou zasílání informačních zpráv s potřebnými
informacemi či přílohami jak na účet žáka, tak na účet jeho rodiče. Dále je možné tyto
materiály ukládat v systému Bakaláři pod záložku Dokumenty a konkrétní jméno vyučujícího,
který materiály zasílá. Jestliže vyučující ukládá výukové materiály do Dokumentů v systému
Bakaláři, informuje o jejich uložení žáka a jeho rodiče zasláním informační zprávy přes
Komens. Každý vyučující činí toto za svůj předmět. Všichni rodiče a všichni žáci mají
k dispozici přihlašovací údaje do systému Bakaláři.
B) Smíšená výuka a distanční výuka
V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, je
škola povinna distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční
výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. Pokud je zakázána přítomnost všech
žáků, přechází na distanční výuku celá škola. Distanční výuka bude zaměřena na „hlavní
předměty“.
 Distanční způsob vzdělávání může probíhat nejrůznějšími formami:
- zasíláním tištěných materiálů
- zasíláním pokynů k samostatné práci s učebními texty či pokynů pro plnění úkolů
např. z pracovních sešitů
- poskytováním výukových materiálů nebo odkazů k nim, a to prostřednictvím zpráv
zasílaných přes Komens jak na účet žáka, tak na účet rodiče tohoto žáka
- ukládáním výukových materiálů (např. pracovních listů, prezentací, apod.) do záložky
Dokumenty v systému Bakaláři, a to pod jméno konkrétního učitele daného
předmětu – učitel o uložení výukových materiálů do Dokumentů informuje žáka
zprávou zaslanou přes Komens jak na jeho účet, tak také na účet jeho rodiče
- využitím služby Teams pro zprostředkování online výuky (podrobněji viz Manuál pro
práci se službou Teams)

Učitelé zadávají žákům učivo a úkoly vždy v týdenním rozsahu, a to na začátku týdne,
zasláním zprávy přes Bakaláře jak na účet žáka, tak na účet jeho rodiče. Každý učitel toto činí
za svůj předmět; rozsah učiva a odevzdání úkolů si určuje každý vyučující sám. Do konce
týdne pak poskytnou vyučující žákům zpětnou vazbu k zadaným úkolům, které vyžadují
ověřit si správnost řešení. Pokud vyučující zadá nějaký úkol k odevzdání, pak jsou žáci povinni
řešení tohoto úkolu vyučujícímu zasláním přes Bakaláře odevzdat, a to ve stanoveném
termínu.
Pokud nemá žák možnost výuku zadanou formou absolvovat, může se individuálně domluvit
na jiných formách domácí přípravy s vyučujícím daného předmětu.
Distanční výuku zajišťuje škola podle aktuálních personálních možností.
Distanční výuka je nová pro učitele i žáky, všichni se ji za pochodu učíme a snažíme o
optimální podobu. Buďme k sobě tolerantní. Jedná se o mimořádnou situaci, ve které je
vzájemná spolupráce školy a rodičů užší a důležitější než kdy jindy. Pevně věříme, že vše
společně s Vámi a Vašimi dětmi zvládneme.

Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků
 
Žák
Má povinnost vzdělávat se distančním způsobem.
 
Škola
Má povinnost zajistit distanční vzdělávání pokud není možná osobní přítomnost žáků ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření, anebo z důvodu nařízení karantény v souladu s ŠVP. 
 
Zákonný zástupce
Je povinný zajistit plnění distančního vzdělávání.
 
Distanční vzdělávání a jeho průběh
Distanční vzdělávání je na naší škole, ZŠ a MŠ M. Alše v Miroticích, zajišťováno prostřednictvím MS Teams. Na webových stránkách školy (v záložce Škola =) Informace pro rodiče =) On-line výuka) jsou pro žáky k dispozici odkazy pro stažení této aplikace do jejich PC nebo telefonu. Každý žák získal od svého třídního učitele přihlašovací údaje (e-mail a heslo) do tohoto systému. Zadávání úkolů pro žáky bude probíhat přes systém Bakaláři,  komunikace mezi vyučujícími a žáky prostřednictvím Komesu. Žáci byli seznámeni s tímto postupem a formou vzdělávání v případě zahájení distanční výuky.
 
Žák je povinný plnit úkoly zadávané v distančním vzdělávání v termínech určených pedagogickým pracovníkem a způsob distančního vzdělávání vychází vždy z individuálních možností žáka a jeho sociálního statusu.
Škola volí způsob distančního vzdělávání v souladu se školním řádem a organizací vzdělávání s přihlédnutím k možnostem jednotlivých žáků. 
Zákonní zástupci jsou povinni zajistit naplňování distančního vzdělávání způsobem, na kterém se dohodli se školou. Pokud není možné naplňovat danou dohodu z důvodu vyšší moci, jsou povinni zajistit naplňování distančního vzdělávání tak, jak je uvedeno ve vývěsce školy.
V průběhu distančního vzdělávání není dotčená povinnost zákonných zástupců dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve výuce a další práva a povinnosti uvedená ve školním řádu.
 

Děkujeme a přejeme Vám mnoho zdraví v této nelehké době.


Pedagogický sbor, ZŠ M. Alše v MiroticíchNahoru