Aktuálně

Co nového ve škole po prázdninách

I o prázdninách se ve škole usilovně pracovalo !!!

2. září jsme úspěšně zahájili nový školní rok 2019/2020. V rámci projektu s názvem Vybudování odborných učeben a pořízení vybavení ZŠ Mirotice, který je finančně podporován z fondů Evropské unie, vznikly nové prostory pro výuku dílen, nová multifunkční učebna pro výuku cizích jazyků a v prostoru za školou se právě dokončuje venkovní učebna, která bude moci sloužit i jako amfiteátr.

Povinnou součástí tohoto projektu je i zařízení bezbariérovosti školy, a tak v prostoru suterénu vzniklo nové bezbariérové WC a byl pořízen schodolez.

Další povinnou součástí je úprava zeleně školní zahrady a parkové úpravy. V rámci této oblasti byla provedena výsadba mnohých keřových okrasných dřevin a pořízení několika kusů venkovních laviček do prostoru zahrady před školou.

Nedílnou součástí tohoto projektu je také pořízení vybavení nově vzniklých prostor, které se bude realizovat v následujících týdnech tak, aby bylo do konce listopadu vše hotovo. Pevně věřím, že se ve spolupráci s naším zřizovatelem Městem Mirotice a dalšími dotčenými skupinami vše zdárně podaří. Z provozního rozpočtu školy byla ve druhém patře vybudována nová knihovna se studovnou, kde pro žáky bude moci být realizován školní klub popřípadě čtenářský kroužek. V rámci webové aplikace Bakalářů je knihovna přístupná i online pro žáky a jejich rodiče s možností rezervovat si knihy pro výpůjčky.

V oblasti materiálně technického zabezpečení byly vymalovány některé učebny školy, a zázemí školní kuchyně, byly provedeny dílčí opravy omítek suterénních prostorů.
Závěrem mohu konstatovat, že úkoly, které jsme si stanovili v plánu rozvoje školy, jak v oblasti výchovně vzdělávací práce, tak v oblasti materiálního zabezpečení se průběžně daří v časovém harmonogramu naplňovat. Za splnění úkolů v oblasti výchovně vzdělávací za minulý školní rok a za velký kus vykonané práce bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům školy. Splnění úkolů v oblasti materiálního zabezpečení by nebylo možné bez výborné spolupráce školy s vedením města, a dalšími institucemi. Dovolte mi proto, abych poděkoval paní starostce za vstřícný přístup a velmi dobrou spolupráci. Dále bych rád poděkoval za finanční podporu školy, všem sponzorům, kteří školu podporují. Na konci prázdnin dorazila do školy další radostná zpráva o úspěšném získání dotace z EU a to z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši necelých 800 000,- Kč. V rámci tohoto projektu v příštím roce nově pořídíme 7 moderních interaktivních tabulí do zbylých tříd.

Přeji vám, vážení čtenáři, úspěšný školní rok.

Mgr. Pavel Kozák

 

Nahoru