Školka

Školní vzdělávací program MŠ

Základní škola Mikoláše Alše a Mateřská škola Mirotice, okres Písek

tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz

http://www.zsmirotice.cz

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA MIROTICE

ZŠ Mikoláše Alše a MŠ Mirotice

 

 JE NÁM KRÁSNĚ NA SVĚTĚ“ 

 

Motto: „Na světě je tolik krás, které chtěl by poznat každý z nás!“

 

Program byl zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Obsah:

1. Identifikační údaje o škole

2. Obecná charakteristika školy

3. Podmínky předškolního vzdělávání

   3. 1 Věcné podmínky

   3. 2 Životospráva

   3. 3 Psychosociální podmínky

   3. 4 Organizace chodu

   3. 5 Řízení MŠ

   3. 6 Personální zajištění

   3. 7 Spoluúčast rodiny

4. Organizace vzdělávání

5. Charakteristika vzdělávacího programu

6. Vzdělávací obsah

7. Evaluační systém MŠ

1. Identifikační údaje o škole

Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Je nám krásně na světě“

ZŠ Mikoláše Alše a MŠ Mirotice

 

Název školy: Mateřská škola Mirotice

                       odloučené pracoviště

                       ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

                       Školní 234

Sídlo školy: MŠ Mirotice 

                     Školní 270

                     398 01 Mirotice

IČO: 75001063

Telefon: pevná linka 388 229 257, mobil 733 539 322

E-mail: Lsuchardova@zsmirotice.cz  nebo  skolka@zsmirotice.cz

Ředitel školy: Mgr. Pavel Kozák

Vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Lenka Suchardová

Zřizovatel školy: MěÚ Mirotice, Náměstí M. Alše 18, 398 01 Mirotice

MŠ pracuje podle RVP PV, který je rozpracován do ŠVP PV a následně do TVP PV.

Zpracovatelé ŠVP PV: kolektiv učitelek MŠ Mirotice, inovace pod vedením vedoucí učitelky

ŠVP PV s názvem „Je nám krásně na světě“ byl projednán na pedagogické radě dne 28. 8. 2014, průběžně bude probíhat jeho inovace.

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 do 1. 9. 2017

Aktualizován: 13. 4. 2015

2. Obecná charakteristika školy

            Naše mateřská škola leží na okraji obce Mirotice. Obec se nachází v krásné jihočeské krajině nedaleko města Písek. Obec nejvíce proslavil známý malíř Mikoláš Aleš, který se zde narodil a loutkař Matěj Kopecký, který zde žil. Škola zahájila provoz r. 1979, kdy byla postavena jako pavilónová budova. Od r. 2003 se škola stala odloučeným pracovištěm ZŠ M. Alše v Miroticích. Škola se nachází v klidném prostředí obce v bezprostřední blízkosti ZŠ a přírody. Budova školy byla dlouhou dobu v původním stavu, v létě roku 2013 však proběhlo kompletní zateplení. Nová fasáda byla zrealizována dle našeho vlastního návrhu a budova školy je nyní krásně barevná. Ve stejné době byla ve škole zřízena keramická dílna, kterou využívají také žáci ZŠ a místní občané. Do roku 2014 sídlila v budově také školní družina, která se již odstěhovala do ZŠ, a dětem se tak zvětšily prostory. Před budovou školy se nachází nové dětské hřiště zřízené obcí a okrasná zeleň. Budovu obklopuje přilehlá zahrada s rozmanitým terénem, vzrostlou zelení a průlezkami. Poloha školy nám umožňuje vycházky k lesu, na louky, k rybníkům, řece Lomnici, na kopec Varta za koňmi.

            Ve škole nás pracuje pět učitelek a dvě provozní pracovnice. Kapacita je 70 dětí – docházejí k nám zejména děti z Mirotic a přilehlých obcí. V naší škole je uplatňován adaptační proces, je umožněno krácení délky pobytu dítěte nebo pobyt jen v určité dny. Děti jsou rozděleny do třech tříd, které jsou pojmenovány podle zvířat: Sovičky (1. třída), Tygříci (2. třída), Liščata (3. třída).  Děti rozdělujeme do tříd zpravidla podle věku, přihlížíme však k požadavku rodičů, sourozenecké dvojici, kamarádství dětí. Do třídy nejmenších dětí – Soviček přijímáme také děti dvouleté (po dohodě s rodiči, ředitelem školy, dětským lékařem a s ohledem na personální a technické podmínky a na stanovenou kapacitu). Školní kuchyně slouží pouze jako přípravna jídel, obědy se dovážejí z kuchyně ZŠ, svačiny připravují naše provozní pracovnice.

 Veškeré naše snažení směřuje k tomu, aby v naší škole byly děti šťastné a spokojené. Snažíme se vytvořit rodinnou atmosféru. Klademe důraz na zdravý životní styl a snažíme se dětem umožnit co největší pobyt v přírodě a nabídnout jim co nejvíce příležitostí k pohybu. Chceme, aby děti vnímaly svět jako místo plné krás a těšily se z nich.

ZŠ Mikoláše Alše a MŠ Mirotice

 

3. Podmínky předškolního vzdělávání

3. 1 Věcné podmínky

           Všechny prostory školy máme plně využité. V přízemí školy se v pravé části nachází hospodářský pavilon – kuchyně, kancelář vedoucí učitelky, šatny provozních pracovnic, toaleta pro zaměstnance, hlavní el. rozvodna, sklad úklidových prostředků, sklad prádla, sklad hraček, sklad výtvarného materiálu. V této části je také keramická dílna, která je naším specifikem. Na druhé straně spojovací chodby je umístěna 1. třída a 2. třída, toalety a umývárny, šatny a zázemí pro učitelky. V patře se pak nachází 3. třída se zdravotně hygienickým zařízením pro děti i učitelky. Všechny třídy se skládají ze dvou místností – herní části s kobercem a pracovní částí se stoly a židlemi. Provozní pracovnice denně rozkládají a skládají lehátka na odpočinek dětí v herních částech tříd. Děti svačí i obědvají u stolečků ve svých třídách. Nemáme vlastní tělocvičnu, předškolní děti však využívají tělocvičnu ZŠ. I když jsou prostory naší školy veliké, využili bychom více prostoru v herních částech tříd, neboť je často využíváme k pohybovým aktivitám. Okolo celé budovy školy se rozkládá zahrada, která je částečně vybavena novými herními prvky. Zahrada má mírně členitý terén, který se nám osvědčuje zejména při zimních činnostech (bobování, sáňkování apod.). Užíváme také nové dětské hřiště před školou. Vybavení hračkami, pracovním materiálem a pomůckami máme spíše průměrné a je omezeno finančními možnostmi školy. Většina hraček a pomůcek je pro děti dostupná, jsou vhodné pro všechny skupiny dětí. Děti mohou samy připravovat a uklízet výtvarný materiál. Děti se společně s námi podílejí na úpravě a výzdobě prostředí školy. Dětské práce pravidelně vystavujeme tak, aby je mohli vidět rodiče i veřejnost. 

 Po dlouhá léta byly ve škole prováděny jen nezbytně nutné opravy vyplývající z opotřebování provozem. Při kompletním zateplení budovy byla vyměněna okna a zavedeno plynové topení. O rok později proběhla rekonstrukce podlah 1. třídy, výměna nábytku a do zbývajících tříd byly zakoupeny žaluzie. Ve 2. a 3. třídě je již nábytek zastaralý. Také linolea a koberce ve 2. a 3. třídě jsou již ve špatném stavu. V nejhorším stavu jsou toalety a umývárny, které sice odpovídají počtu dětí, ale jinak jsou již nevyhovující.

ZŠ Mikoláše Alše a MŠ Mirotice

Záměry:

- zakoupit žaluzie do 1. třídy

- vyměnit lehátka ve 3. třídě

- vyměnit podlahové krytiny ve 2. a 3. třídě

- postupně obměnit nábytek ve 2. a 3. třídě

- vybavit zahradu dalšími novými herními prvky

- provést kompletní rekonstrukci zdravotně hygienických zařízení v celé MŠ

- vybavit třídy novými hračkami, pomůckami (pro environmentální, dopravní výchovu)

3. 2 Životospráva

 Dětem poskytujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu. Vedoucí školní kuchyně dbá na vhodnou skladbu jídelníčku, při přípravě pokrmů a nápojů je dodržována zdravá technologie. Jídelníček pravidelně vyvěšujeme na nástěnkách a webových stránkách, aby měli rodiče přehled, dopředu děti informujeme, co budeme v daném týdnu mít a o jídlech si povídáme. Dbáme, aby děti měly dostatečný pitný režim v průběhu celého dne – děti mají vlastní hrnečky z domova, dle svých možností si samy nalévají pití (nebo pomůže kamarád / paní učitelka). Pravidelně dětem připomínáme pitný režim a snažíme se ho samy ho dodržovat. Děti mají možnost vybrat si mezi vodou, čajem a obvykle také mléčným nápojem, v teplých měsících pak šťávou. Při pobytu na zahradě mají děti nepřetržitě k dispozici várnici s pitím. Mezi jednotlivými jídly dodržujeme dostatečné intervaly. Při jídle se snažíme maximálně podporovat samostatnost dětí. U každého stolečku je vždy na daný den určený hospodář, který nachystá příbory, talíře, ubrousky, uklidí stůl. Děti nikdy do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby i jídla, která zřejmě doma běžně nekonzumují, alespoň ochutnaly a naučily se tak zásadám zdravého stravování. Snažíme se motivovat děti k ochutnávání jídel tím, že je před dětmi také jíme, povídáme si o potravinách obsažených v jídle a jejich původu. Děti si samy říkají, zda chtějí nějakého jídla více / méně, dbáme však, aby měly na talíři od všeho alespoň trochu. Děti mají možnost přídavku jídla. Pokud to počasí dovolí, jsme s dětmi každý den venku. Pokud je hezké počasí, dopolední řízené činnosti probíhají venku a v jarním a letním období trávíme odpoledne na naší zahradě. Děti mají dostatek volného pohybu na zahradě, ale i v interiéru školy díky herním částem tříd, kde se mohou věnovat různým pohybovým činnostem. Mají k dispozici tělovýchovné pomůcky i během volné hry. Předškolní děti chodí pravidelně cvičit do tělocvičny ZŠ. Během odpolední relaxace děti odpočívají na lehátkách, ale nikdo není nucen ke spánku. Snažíme se omezit sledování televize u dětí. Televizi spolu s DVD přehrávačem a videem máme ve škole jen ve třídě předškolních dětí a užíváme ji výjimečně. Během odpočinku dětem čteme či vyprávíme pohádky, někdy jim pustíme audio pohádku na CD. Všechny pracovnice se snažíme chovat podle zásad zdravého životního stylu a být pro děti přirozeným vzorem.

ZŠ Mikoláše Alše a MŠ Mirotice

Záměry:

- zatraktivnit pro děti některá zdravá, avšak neoblíbená jídla

- využívat více pobyt venku pro řízené činnosti

- lépe vybavit třídy sportovním náčiním a nářadím

3. 3 Psychosociální podmínky

 Naší zásadou je, aby všechny pracovnice školy vytvářely dětem takové prostředí, ve kterém se budou cítit jistě a bezpečně. Nově příchozí děti mají možnost adaptace – před nástupem do naší školy mohou s rodiči přijít na pořádané akce (např. divadlo), přijít si pohrát s dětmi na zahradu, mohou být ve třídě se svým kamarádem z jiné třídy. Děti nenutíme do společných činností a dáváme jim dostatek prostoru na zvykání si na prostředí školy. Při ranním příchodu do třídy každé dítě pozdravíme, oslovíme, snažíme se mu věnovat úsměv. Všechny děti mají stejná práva, stejné možnosti, ale i stejné povinnosti. Nikdo u nás není zvýhodňován a ani znevýhodňován. Osobní svobodu a volnost v chování dětí však respektujeme do určitých mezí. Snažíme se vést děti k uznávání všeobecně respektovaných norem chování. Také se snažíme o efektivní komunikaci, aby komunikace byla dětem příjemná a navazovala vztah důvěry, sympatií a spolupráce. Snažíme se snižovat nezdravou soutěživost a rivalitu mezi dětmi. Do řízených činností proto zařazujeme různé prosociální hry. V dětech se snažíme podporovat smysl pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a důvěru. Podporujeme děti v sebedůvěře, odvaze samostatně pracovat a zažívat nové. S dětmi společně v průběhu celého roku vytváříme pravidla soužití ve třídě, aby se vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, do kterého budou děti rády chodit. Pravidla spolu s piktogramy máme pověšená ve třídách, aby byla dětem stále na očích a také v šatně pro rodiče. Věnujeme se vztahům ve třídě (např. když dítě nemá kamarády) a snažíme se tyto vztahy jemně ovlivňovat, aby se předešlo počínajícím projevů, šikany.

 

Záměry:

- pracovat na osobnostním rozvoji učitelek, efektivní komunikaci

- dbát, aby mělo každé dítě pozornost

- hledat zajímavé prosociální hry

 3. 4 Organizace chodu

  Provoz naší školy je stanoven na dobu od 6:3O hod do 16:30 hod. Po otevření školy učitelkou, která má ranní směnu, se scházejí všechny děti ve 2. třídě, odkud si je později přebírají učitelky do svých tříd. Budova školy se zamyká v 8:00 hod, do té doby je volně otevřená. V současné době však vymýšlíme, jak zvýšit bezpečnost, aby škola nebyla přístupná všem (nemáme zvonky na třídách ani kamery).

            Vzhledem ke skutečnosti, že máme pouze pět učitelek na tři třídy, ve 2. a 3. třídě jsou vždy dvě učitelky, které se střídají na ranní a odpolední směnu. V 1. třídě mají děti jednu učitelku pravidelně od rána každý den a spolu s ní se u dětí střídají učitelky 3. třídy, které jsou přítomny při pobytu venku a stravování. Dle potřeby pomáhají při odpoledním odpočinku učitelky 2. třídy.

                        Po 14:00 hod přecházejí děti z 1. třídy do 2. třídy, ve které se v 15:30 hod sejdou také děti ze 3. třídy. Od této doby je s dětmi již jen jedna učitelka, pokud to počet dětí dovolí. V 16:30 hod zamyká učitelka, která má konečnou směnu, celou budovu a přichází provozní pracovnice na úklid.

ZŠ Mikoláše Alše a MŠ Mirotice

Záměry:

- zvýšit bezpečnost školy – pravděpodobně zavedením čipů

- pokusit se získat ještě jednu pedagogickou pracovnici, aby na každé třídě byly dvě učitelky

3. 5 Řízení MŠ

 Snažíme se, aby v naší škole vládlo demokratické prostředí a příznivé klima. Pravidelných porad se účastníme všechny pracovnice, z porad pořizuje vedoucí učitelka zápisy a seznamuje s nimi ostatní. Všechny pracovnice máme vymezeny svoje povinnosti, pravomoci a úkoly. Vedoucí učitelka ponechává ostatním dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Vyhodnocuje práci všech, motivuje je, podporuje vzájemnou spolupráci. I když se to ne vždy podaří, snažíme se problémy řešit společně. Na tvorbě ŠVP se podílíme všechny. Vztahy mezi provozními a pedagogickými pracovnicemi máme pěkné. Podnikáme společné akce i ve svém volném čase. Vedoucí učitelka pravidelně spolupracuje s vedením školy, zřizovatelem (MěÚ Mirotice), místními organizacemi (SDH Čimelice, Policie ČR) i odborníky (MUDr., PPP, SPC). Máme utvořený funkční informační systém uvnitř i navenek (osobní kontakt, nástěnky, e – mail, mobil, webové stránky).

ZŠ Mikoláše Alše a MŠ Mirotice

Záměry:

- více propracovat evaluační činnost

- i nadále podporovat dobré vztahy mezi pracovnicemi společnými akcemi

- zlepšit informační systém mezi pracovníky MŠ a ZŠ při řešení společných záležitostí

 3. 6 Personální zajištění

 V naší škole pracuje pět pedagogických pracovnic a dvě provozní pracovnice. Učitelky se střídají na ranní a odpolední směny a to vždy tak, aby se určitou část dne jejich služby překrývaly.

 Všechny pedagogické pracovnice, které nemají požadované pedagogické vzdělání pro předškolní výchovu, si doplňují kvalifikaci. Snažíme se průběžně sebevzdělávat a účastnit se různých seminářů, kurzů – vedoucí učitelka vede o tomto vzdělávání záznamy. Pravidelně odebíráme odborné časopisy (Informatorium 3-8, Rodina a škola).

 Všechny děláme svoji práci rády a snažíme se mít mezi s sebou hezké vztahy - o tom vypovídají také společné akce, které spolu mimo pracovní dobu podnikáme. Pozitivní atmosféru se snažíme přenášet do práce s dětmi.

Záměry:

- aby byly všechny pracovnice školy plně kvalifikované

- využívat v co nejvyšší možné míře nabídky kurzů a seminářů

- aby alespoň jedna učitelka měla logopedický kurz

- navštěvovat jiné MŠ v rámci inspirace

3. 7 Spoluúčast rodiny

 Snažíme se, aby spolupráce s rodinou fungovala na základě partnerství. Snažíme se porozumět a vyhovět potřebám jednotlivých dětí, resp. rodin. Rodiče informujeme o všem, co se ve škole děje osobně při každodenním kontaktu, prostřednictvím nástěnek, telefonicky, e-mailem a prostřednictvím webových stránek. Projeví – li rodiče zájem, mohou pomoci při řešení vzniklých problémů, při tvorbě a realizaci činností školy. Jednáme s rodiči ohleduplně a taktně, podporujeme jejich rodinnou výchovu a považujeme je za experta na dítě. Pokud však objevíme v rodině problémy, nezavíráme oči a s rodiči tyto skutečnosti řešíme. Snažíme se jejich výchovu doplňovat a v případě problémových rodin kompenzovat. Rodiče mohou vstupovat do třídy. Pravidelně se ptají na své děti, často s námi hovoří a někdy nás i žádají o radu ve výchově. Snažíme se rodičům přiblížit zajímavé knihy a poznatky o výchově dětí prostřednictvím k tomu určené nástěnky. Někteří rodiče se podílí na organizaci akcí pro děti (jízda na koních, beseda s hasiči, příprava besídek, podněty pro činnosti s dětmi, vedení zájmového kroužku, zahradní slavnost, spaní ve škole, účast na výletech). Dvakrát ročně pořádáme besídky pro rodiče, po kterých následuje neformální posezení s občerstvením a v závěru školního roku pořádáme slavnostní rozloučení s předškolními dětmi spojené se zahradní slavností a opékáním vuřtů.

Záměry:

- pokračovat ve stávající spolupráci, ale více zapojit rodiče do dění školy (např. prostřednictvím tvořivých dílen pro rodiče s dětmi, odpoledne v keramické dílně)

- uspořádat projektový den (např. sportovní hry rodičů s dětmi)

- na počátku školního roku uspořádat seznamovací slavnost na zahradě MŠ

 4. Organizace vzdělávání

            Provoz naší mateřské školy začíná ráno v 6:30 hod a končí v 16:30 hod. Kapacita školy je 70 dětí a obvykle bývá v daném školním roce naplněna. Ve škole máme tři třídy pojmenované podle zvířátek: Sovičky, Tygříci a Liščata. Žádná ze tříd nemá primárně specifické zaměření, vše záleží na charakteristice třídy, která se v daném školním roce sejde.

            Třídy jsou z velké části homogenní, primárně rozdělujeme děti podle věku, přihlížíme však k přáním dětí i rodičů a necháváme např. sourozence či kamarády v jedné třídě, u dětí se specifickými potřebami se snažíme, aby se jim neměnily učitelky či kolektiv dětí. Stává se tedy, že se ve třídě sejde několik dětí ve věkovém rozmezí 2 – 6 let. Třídy Sovičky a Tygříci se nacházejí v přízemí. Do třídy Soviček chodí nejmenší děti, z nichž zhruba polovina dětí bývá dvouletých. Tuto třídu se snažíme naplňovat max. do počtu 20 dětí. Děti však nechodí do školy pravidelně, a pokud se daný den sejde více dětí, děti, které chtějí, jdou do třídy Tygříků. Režim dne ve třídě Soviček je vzhledem k nízkému věku dětí volnější a děti mají více prostoru pro adaptaci a volnou hru. Z tohoto důvodu mají také děti na dopolední činnosti stabilně stejnou učitelku. Třída Tygříci je hlavní třída, ve které se ráno i odpoledne scházejí děti z celé školy. Tato třída je nejvíce heterogenní, co se věku týče a bývá naplňována do věku 24 dětí. Hlavní skupinu tvoří děti ve věku 4 – 5 let. V patře nad třídou Tygříků se nachází třída Liščat, ve které jsou převážně předškolní děti. Tato třída bývá nejvíce naplňována a to do maximálního možného počtu spolu s výjimkou. Učitelky třídy Tygříků jdou vždy další školní rok se svojí třídou do třídy Liščat a poté se opět vracejí. Jsou tedy s většinou dětí vždy dva roky. Pokud by se nám podařilo získat ještě jednu učitelku, vedly by si učitelky svoji třídu vždy celé tři roky.  

 Máme vytvořený orientační režim dne, pevně však dodržujeme pouze čas oběda, jinak pružně reagujeme na aktuální potřeby dětí, průběh činností v daném dni a okolnosti, které nastanou. Snažíme se, aby byl poměr spontánních a řízených činností v denním programu vyvážený. Děti do činností nenutíme, mají právo se jich neúčastnit. Děti mají možnost dohrát si hru nebo v ní později pokračovat, včas je upozorníme na ukončení her. Pokud je hra dobře rozehraná nebo vyvstane zajímavé téma, jdou připravené plány stranou – důležitý je pro nás přítomný okamžik. Děti mají denně dostatek pohybu – jak spontánního, tak řízeného, do denního programu pravidelně zařazujeme řízené zdravotně pohybové aktivity. V ranním kruhu mají děti možnost vyjádřit svoji spokojenost, svůj prožitek, mohou říci, co se jim povedlo, nebo naopak.

 Shodujeme se, že mnoho dětí v dnešní době nemá dostatek volného času pro sebe a chodí na přílišné množství zájmových kroužků. To se snažíme eliminovat a nabízíme obvykle dva zájmové kroužky v daném školním roce, které probíhají pro zájemce jednou týdně v odpoledních hodinách. Jednou měsíčně k nám dojíždí klinická logopedka, která s dětmi pracuje.

ZŠ Mikoláše Alše a MŠ Mirotice ZŠ Mikoláše Alše a MŠ Mirotice ZŠ Mikoláše Alše a MŠ Mirotice

5. Charakteristika vzdělávacího programu

 

Motto: „Na světě je tolik krás, které chtěl by poznat každý z nás!“

 Náš záměr:

 Chceme, aby naše škola byla místem pohody a radosti, kde se budeme setkávat spolu se svými kamarády, paní učitelkami a rodiči. Budeme se snažit společně objevovat kouzelný svět kolem nás, prozkoumávat přírodu a být co nejvíce v pohybu.

Naše vzdělávací cíle:

(Dítě a jeho psychika)

Vyvolávat v dětech pocit štěstí, radosti. Podpořit děti, aby byly samy sebou a naplno rozvíjely své možnosti. Vést děti k odvaze poznávat nové, aktivně měnit svět a povzbuzovat je k co největší samostatnosti, kterou využijí v budoucím životě.
(Dítě a ten druhý)

Podporovat přátelské vztahy a pohodu mezi dětmi, rodinou a všemi zaměstnanci školy. Vytvářet společné radostné zážitky. Vést děti k ohleduplnosti, úctě a pomoci druhým.
(Dítě a svět)

Snažit se, aby děti vnímaly svět jako kouzelné místo plné příležitostí. Podporovat vlastní aktivitu dětí při pobytu v přírodě, při objevování jejích krás. Vést děti k uvědomění, že o přírodu musíme pečovat a chránit ji.
(Dítě a jeho tělo)

Vytvářet dětem podmínky pro co největší možnost pobytu v přírodě, rozvíjet pohybové dovednosti dětí a vytvářet kladný vztah k pohybu. Podporovat zdravý životní styl dětí a jít jim příkladem.
(Dítě a společnost)

Seznamovat děti s tradicemi a hodnotami naší společnosti. Pořádat s dětmi společné slavnosti, poskytovat jim pestrou nabídku kulturních pořadů. Snažit se o přenos společně vytvořených pravidel i do života mimo školu.
Jak chceme cílů dosáhnout:

            Při plnění cílů se snažíme jít cestou respektu, přátelství, společně prožité radosti ze zvládnutých úspěchů, ale i sdílení neúspěchů. Za nejdůležitější činnost dětí považujeme spontánní hru, kterou se snažíme využívat také při řízených činnostech. Při práci vycházíme ze zájmů a potřeb dětí a využíváme podněty, které při práci s dětmi vyvstanou. Žádný den není stejný a vždy přinese něco nového. Nebráníme se změně našich plánů.

            Za důležité metody práce považujeme prožitkové učení, kooperativní učení, sociální učení, diskuze, experimentování. K naplňování cílů často využíváme pobyt v přírodě, který nám lokalita naší školy nabízí. Pořádáme různé besedy s odborníky na podporu zdravého životního stylu (např. s policisty, hasiči, lékaři apod). Třídíme odpad, účastníme se sběru papíru, vybíráme cíleně pořady a divadelní představení s tematikou ekologické výchovy. Snažíme se, aby měly děti dostatek zajímavých akcí ve škole i mimo ni. 

 6. Vzdělávací obsah

            Náš školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je zpracován s výhledem na tři roky. Vzdělávací obsah je uspořádán do deseti integrovaných bloků, jejichž cíle jsou vyváženě vybrány z pěti vzdělávacích oblastí RVP PV. Témata kopírují dění v přírodě i mimo ni od podzimu do léta. Integrované bloky si učitelky ve třídách dále rozpracovávají dle potřeb dané třídy do podtémat, která jsou součástí TVP PV. Vždy záleží na tvořivosti a osobním přístupu učitelky. Integrované bloky jsou plánovány orientačně vždy na jeden měsíc, odvíjí se však od zájmu a potřeb dětí a aktuálního dění v mateřské škole.

Naší prioritou při práci s dětmi je naplňování těchto třech hlavních cílů dle RVP PV:

1. Rozvíjet dítě, jeho schopnost učení a poznání.

2. Osvojit si základy hodnot, na kterých je založena naše společnost.

3. Získávat osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Dílčí cíle vycházejí z těchto pěti oblastí dle RVP PV:

1. Dítě a jeho tělo

2. Dítě a jeho psychika

3. Dítě a ten druhý

4. Dítě a společnost

5. Dítě a svět

Témata integrovaných bloků:

1. KLUCI, HOLKY, JDEM DO ŠKOLKY

2.  PODZIM ČARUJE BARVAMI

3. SVĚTE, TY JSI KOUZELNÝ

4. VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ

5. ZIMA UŽ JE TU

6. HURÁ, JE TU KARNEVAL!

7. KDYŽ JARO ZAŤUKÁ

8. JAK SE RODÍ JARO

9. JE NÁM KRÁSNĚ NA SVĚTĚ

10. ŠKOLKO, AHOJ

Každý integrovaný blok obsahuje charakteristiku, záměry, očekávané výstupy a nabídku činností.

 Se všemi integrovanými bloky následně pracují učitelky ve třídách, kde si pro jednotlivé bloky vytvářejí podle svých potřeb dílčí témata. Tato témata jsou součástí třídních vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání.

7. Evaluační systém MŠ

  Při evaluaci vycházíme z RVP PV. Díky evaluaci můžeme zkvalitňovat naší práci. Evaluace je pro nás zdrojem pro další plánování a zároveň zpětnou vazbou naší práce. Na každý školní rok je vytvářen plán evaluace.

Úrovně evaluace:

autoevaluace školy
evaluace na úrovni třídy
sebereflexe pedagogů
Oblasti evaluace na úrovni školy:

naplňování cílů a záměrů předškolního vzdělávání
kvalita podmínek předškolního vzdělávání
obsah předškolního vzdělávání
výsledky předškolního vzdělávání
práce pedagogů
Oblasti evaluace na úrovni třídy:

plnění integrovaných bloků
tříd dětí
pokroky a potřeby dětí
Hlavní nástroje evaluace:

- analýza stavu pozorováním

- rozhovory, diskuze

- analýza dokumentů

- monitoring

- sebereflexe

 
13.12.2017 publikoval: Pavel Tůma

Výběr z našich fotogalerií...

Nahoru